نظر سنجی

1. آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟

3- نام فرد یا افرادیکه مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند را بنویسید؟

4- نام فرد یا افرادیکه برخورد نامناسبی با شما داشته اند را بنویسید؟

5- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

6- چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است آنرا ذکر نمائید؟

7- نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور ذکر نمائید؟

8 تاریخ مراجعه :

9. لطفا نام خود را ذکر کنید :

10- لطفا شماره تماس خود را ذکر نمائید:

11- در صورت تمایل ایمیل خود را ذکر نمائید: