درباره ما

شرکت ، اهداف کيفي ذيل را سرلوحه سياستگذاري و برنامه ريزي و ساير اقدامات خود قرار داده است :

۱- تلاش در جهت افزايش کيفيت و کارائي کليه محصولات شرکت .

۲- افزايش رضايت و اعتماد پايدار مشتري با کيفيت برتر بطور مستمر.

۳- تلاش در جهت افزايش کيفي و کمي روزافزون محصولات.

۴- عرضه انواع محصولات با کيفيت مطلوب و توزيع آن در سطح کشور و بين الملل .

۵- عرضه به موقع محصولات به مشتريان طبق قرارداد منعقده .

۶- دستيابي به بازارهاي جديد .
مديريت شرکت معتقد است که با اقدامات ذيل مي توان در راستاي تحقق اهداف کيفي فوق گام برداشت :

۱- استقرار سيستم مديريت ، تضمين کيفيت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ و رعايت الزامات آن .

۲- تعهد به بهبود مستمر اثر بخشي سيستم مديريت کيفيت در تمام سطوح شرکت .

۳- فراهم نمودن بستر لازم به منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت فني و تخصصي پرسنل و اجراي نظام انگيزشي در شرکت .

۴- اعمال کنترل هاي موثر بر کيفيت محصولات در تمام سطوح .

۵- آموزش مستمر منابع انساني و استفاده از تجهيزات پيشرفته با تکنولوژي روز و نو آوري .

۶- تعهد به رعايت قوانين و مقررات و الزامات قانوني و تعيين شده .
مدير عامل شرکت تصويب کننده و ضامن اجراي نظام کيفيت توصيف شده در نظامنامه کيفيت شرکت مي باشد و نماينده مديريت در امور کيفيت مسئول استقرار و حسن اجراي آن مي باشد و تمامي مديران و همکاران نيز وي را در اين امر ياري مي دهند .