• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
محصولات با طراحی جدید
درباره ما:

         
شرکت ، اهداف کيفي ذيل را سرلوحه سياستگذاري و برنامه ريزي و ساير اقدامات خود قرار داده است : ۱- تلاش در جهت افزايش کيفيت و کارائي کليه محصولات شرکت . ۲- افزايش رضايت و اعتماد پايدار مشتري با کيفيت برتر بطور مستمر. ۳- تلاش در جهت افزايش کيفي و کمي روزافزون محصولات. ۴- عرضه انواع محصولات با کيفيت مطلوب و توزيع آن در سطح کشور و بين الملل . ۵- عرضه به موقع محصولات به مشتريان طبق قرارداد منعقده . ۶- دستيابي به بازارهاي جديد . مديريت شرکت م ...
دانلود کاتالوگ:
دانلود کاتالوگ